1- Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgisi aşağıdadır.
Veri Sorumlusu : BOYES BODRUM YELKEN SERVİSİ İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Posta Adresi : Cumhuriyet Caddesi No:31/2 İslamhaneleri Turgutreis, Bodrum Muğla / Türkiye
e-posta Adresi : kvkk@boyes.com.tr

2- BOYES olarak;
İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde; duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;
Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde aktarılacağını ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

3- Sizinle iş ilişkimiz ve iş yapış biçimimiz kapsamında işlemeye konu olabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir.

Kimlik Verileri İsim - soy isim; TC No; ehliyet ve kimlik belgesi niteliğindeki belgelerin suretleri ile bunlar kapsamındaki kimlik verileri
İletişim Verileri Adres; e- posta adresi, telefon numarası, faks numarası
Finansal Veri Banka Hesap Bilgileri, vergi dairesi vergi no bilgileri, ödeme kayıtları
Profesyonel Veriler Mesleki deneyim, unvan, eğitim verileri
Görsel ve İşitsel Veri Ziyaret esnasındaki kamera kayıtları
Diğer Sözleşmenin kurulması ifası ve sona ermesi ile ilgili ve bu amaçla sınırlı tüm kişisel veriler


4- Kişisel verileri toplama yöntemi şu şekildedir.
  • Gerçek kişi olarak sizden ve/veya temsil ettiğiniz tüzel kişinin diğer temsilcileri/çalışanlarından;
  • Kişisel verilerin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi sureti ile ve de BOYES adresine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığı ile fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

5- Kişisel veriler aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.
  • Mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
  • Tarafınızla kurulan iş ilişkisinin/ sözleşmelerin uygulanabilmesi; şart ve koşullarının yerine getirilmesi;
  • Karşılıklı olarak sözleşmenin ve sözleşme konusu edimin ifası;
  • İletişimin sağlanması;
  • Taraflar aranızdaki ilişki/sözleşme kapsamında ifa süresi sonrasında değerlendirmeler yapılması geri bildirimler alınması / verilmesi;
  • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin takibi, gerçekleştirilmesi;
  • BOYES olarak yürürlükteki politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olması;
  • Haklarınıza zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusu BOYES’in meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması;
  • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;
  • Sözleşmenin kurulması, ifası, sona erdirilmesi;
  • Hakkın tesisi ve korunması,
  • Kanunda açıkça öngörülen haller

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

6- Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılması
Kişisel verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
Kişisel verileriniz taraflar arasındaki iş/sözleşme ilişkisinin gerektirdiği ölçüde ve sıklıkta BOYES olarak hizmet aldığımız mesleki danışmanlarımızla, muhasebeci ve mali müşavirlerimizle, denetçilerimizle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, BOYES'in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, kamu / adli otorite gibi yurt içinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

7- KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ SIFATI İLE HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK madde 11 gereği kişisel verileriniz ile ilgili; ŞAHSEN VEYA YUKARIDAKİ POSTA / VEYA / E POSTA ADRESİNE BAŞVURARAK

  • BOYES’in kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenmek, işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  • Yanlış/eksik verilerinizin düzeltilmesi ve verilerinin aktarıldığı/aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek
  • Kişisel verilerinizin KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesi/yok edilmesini talep etmek
  • Aynı zamanda verilerin aktarıldığı/aktarılabileceği 3.kişilerin söz konusu silme/yok etme hususunda bilgilendirilmesini talep etmek
  • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizi sonuçları çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etmek
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek HAKLARINA SAHİPSİNİZ!

- Başvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde, sonuçlandırılacaktır.
- İlgili kişinin başvurusunda hangi hakkını kullandığını açıkça belirterek varsa ilgili bilgi/belgeleri birlikte göndermesi gereklidir
- BAŞVURULARINIZDA YUKARIDA YER ALAN POSTA ADRESİNE İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA NOTER ARACILIĞIYLA VEYA E POSTA ADRESİNE MAİL YOLU İLE GÖNDERİM YAPILMALIDIR.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.